Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PartyPro.pl

z 29-05-2014

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia

w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu

internetowego Partypro.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod partypro.pl oraz sklepartypro.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta

pomiędzy PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER BUTOKA ul. Joachima Lelewela 13B lok. 3, 75-450 Koszalin NIP 669-228-35-52

( zarejestrowny w Centralnej Ewidencji Informacji o Działaności Gospodarczej (CEIDG, prowadzonej prze Ministra właściwego do spraw gospodarki. Zaświadczenie

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalin pod numerem 34560 ), a Klientem, zawierana z

wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca

2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu

Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod

partypro.pl oraz sklepartypro.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług

drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod partypro.pl oraz sklepartypro.pl, prowadzony jest przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER

BUTOKA ul. Joachima Lelewela 13B lok. 3, 75-450 Koszalin

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach

sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu

Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań

technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą Java

b) Mozilla Firefox w wersji [12 lub nowszej z włączoną obsługą Java,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać

dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER BUTOKA ul. Joachima Lelewela 13B lok. 3,

75-450 Koszalin zastrzega sobie możliwośćograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które

ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym

powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem

odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu partypro.pl oraz sklep@partypro.pl oraz pobrać go i

sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,

parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w

rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,

udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych

osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER BUTOKA ul. Joachima Lelewela 13B lok. 3, 75-450 Koszalin może pozbawić Klienta

prawa do korzystania ze Sklepu

Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów

Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta

Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub

nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób

trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER BUTOKA ul. Joachima Lelewela 13B

lok. 3, 75-450 Koszalin za

zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami

korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imięPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER BUTOKA ul. Joachima Lelewela 13B lok. 3,

75-450 Koszalin.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może

dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER BUTOKA ul. Joachima Lelewela 13B lok. 3,

75-450 Koszalin.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze

świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i

organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w

szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby

nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa

osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER BUTOKA ul. Joachima Lelewela 13B lok. 3, 75-450 Koszalin,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w

zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi

zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na

stronę internetową partypro.pl oraz sklep.partypro.pl, dokonać wyboru

towaru i jego kolorystyki w sklepie,podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do

koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient

ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym

celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami

dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych

danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie

złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy

oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie

danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER BUTOKA ul.

Joachima Lelewela 13B lok. 3, 75-450 Koszalin Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Partypro.pl- Potwierdzenie otrzymania zamówienia nr ...” , zawierającą

ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o

której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się przez przesyłkę kurierską "Siódemka", Pocztę Polską , Inpost (

paczkomaty) pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską Pocztą Polską , oraz Inpost ( paczkomaty ). Dodatkowo koszty

dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Zamówienia można również odebrać osobiście po otrzymaniu informacji o jego gotowości (

skopletowaniu) poprzez telefon, SMS lub mail pod adresem naszego magazynu : PHU IMAGE ul.Perłowa 7 75-016 Skwierzynka ( czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach 8 - 16 ).

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wysłania przez

Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem

odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu partypro.pl lub sklep.partypro.pl oraz pobrać go i

sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień

Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz

poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji

Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym

podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego PKO BP 36 1020 2791 0000 7902 0167 6055 ,

b) płatnością w systemie DotPay S.A. ,

c) Przy odbiorze towaru .

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje –

na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez

podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając

je na adres PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER BUTOKA ul. Joachima Lelewela 13B lok. 3, 75-450 Koszalin lub mailowo

sklep@partypro.pl podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez Partypro.pl przed

upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na

informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego

opakowania;

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu

cen na rynku finansowym;towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w

złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; ;

świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot

ulega szybkiemu zepsuciu;

dostarczania prasy; oraz

usług w zakresie gier hazardowych.

 

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za

niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że

zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie,

nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

PHU IMAGE Kacper Butoka Perłowa 7 75-016 Skwierzynka

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,

zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER BUTOKA ul. Joachima Lelewela 13B lok. 3, 75-450 Koszalin jako sprzedawca odpowiada

wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z

Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym

Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na

podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@partypor.pl. PHU IMAGE Kacper Butoka Lelelwela 13b/3 75-450 Koszalin zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie

do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy

reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER BUTOKA ul. Joachima Lelewela 13B lok. 3, 75-450 Koszalin nie jest producentem towarów.

Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres

wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość,

Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym

serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER BUTOKA ul. Joachima Lelewela 13B lok. 3, 75-450 Koszalin

podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i

zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez

Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomićPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER BUTOKA ul. Joachima Lelewela 13B lok. 3,

75-450 Koszalin o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu

Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na

adres: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER BUTOKA

  Kacper Butoka Perłowa 7 75-016 Skwierzynka, mailowo pod adres sklep@partypro.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i

datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER BUTOKA ul. Joachima Lelewela 13B lok. 3, 75-450 Koszalin  zobowiązuje się do rozpatrzenia

każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta,

kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ,PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER BUTOKA ul. Joachima Lelewela

13B lok. 3, 75-450 Koszalin a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu

Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzyPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER BUTOKA ul. Joachima Lelewela

13B lok. 3, 75-450 Koszalin, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu

Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na

siedzibę PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE IMAGE KACPER BUTOKA ul. Joachima Lelewela 13B lok. 3, 75-450 Koszalin.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne

właściwe przepisy prawa polskiego.

pixel